כ"ט תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ה' כ"ט תמוז

כבכל יום חמישי בו מוסר א' התמימים פלפול בעניני משיח וגאולה, גם היום פלפל א' מבכירי התמימים שידו רב לו בעניני בית הבחירה הת' יוסף יצחק שי' קעלר שפלפל בענין "בנין ביהמ"ק לעתיד".

עפ"י הוראת הרבנים הי' היום תענית שעות עד חצות ולאלו שהשלימו התענית הורו הרבנים שיעשו מנין מיוחד עם קריאת ויחל וכו'.

בשעה 5:30 אמרו את כל ספר התהלים בציבור וב-7:45 התקיים מנין גדול כנ"ל לאלו שהתענו משך כל היום.

לאחר תפלת מנחה דיבר הריל"ג בהוק-אפ ומסר דיווח ממצבו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, הוא דיבר על התזונה השוטפת אותה מקבל הרבי בסדר מסודר מידי יום ביומו ועל הטרעפי שהרבי עושה כל יום וכן שאנו זוכים ב"ה לקבל מכ"ק אד"ש תשובות ברורות על כל שאלה ששואלים, וזאת ע"י תנועות ראשו הק' לחיוב ולשלילה, ושמתחוללים נסים גדולים עם תשובותיו של הרבי ושבע"ה בעדכון הבא הוא יפרט, כמו"כ אמר שלמרות הכל צריכים להמשיך בפעולות שעשו ע"ע, ע"מ למהר ולזרז את התגלות כ"ק אד"ש, בלימוד אגה"ת, ספר התניא והמאמרים שמדברים על אהבת ישראל כגון קונטרס החלצו וכו'.

כרגיל בקייץ מגיעים ל-770 מדי פעם קבוצות תיירים, וגם היום הגיעה קבוצה מישראל והתמימים זיכו אותם במבצע הנחת תפילין.

הערב התקיימה מסיבת סיום הלכות מלוה ולוה, וכנהוג בכל תשעת הימים החל מהערב ערכו סיום על כל סדר מועד. הרב יהודה שי' קעלר סיים את הלכות מלוה ולוה ופלפל בענין בית הבחירה, והרב שלום אהרן הלוי שי' בלאנק פתח את הלכות טוען ונטען.

הרב פנחס שי' קארף סיים את כל סדר מועד וחזר על שיחת קודש דכ"ק אדמו"ר שליט"א מאשתקד בענין "מאך דא ארץ ישראל" והסביר איך שכבר בחו"ל כשעוד בגלות צריך לחיות ולהרגיש את הענינים של ארץ ישראל - הגאולה.

לאחמ"כ השמיעו את שיחת הקודש של כ"ק אדמו"ר שליט"א מהושענה רבה תשד"מ.

הרה"ח יצחק שי' פוקס סיפר כמה סיפורים על הפעולות שפועלות המודעות על משיח (עיין מדור משיח וגאולה - פעילות).

כמו"כ במשך הערב סיפרו כמה סיפורים מהרבי.