כ' אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שישי כ' אלול

הניצנים נראו בארץ. היום החלו להגיע ראשוני התמימים דקבוצה תשנ"ג. תמימים אלו השתדלו להגיע לשבת זו, וזאת בעיקבות השמועות בדבר מסירת הפני"ם שתתקיים בעז"ה במוצאי-שבת זו. יחד עימם הגיעו גם שלוחים רבים - שנקבצו מערי השדה.

מטעם וועד המסדר נתלו היום מודעות, בדבר הסדר דחלוקת הפני"ם שיהי' בעז"ה במוצש"ק הקרב ובא.

ולאלו החוששים לעבור ליד כ"ק אד"ש ולמסור הפ"נ - מטעם שנחשב הדבר ליחידות - נתלה גם פתק בו מובא קטע משיחות קודש כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע (ליל ב' כ' כסלו תרצ"ג בסעודה, הובא בלקוטי דיבורים ח"א, לקוט ב', אות ט"ז).

"בתחילת נסיעתו [של כ"ק אדמו"ר הצ"צ בשנת תר"ד] בהיותו בשקלאוו, אמר לו בנו, (דודי-זקני הרה"ק מהרי"נ) כי הרבה אברכי החסידים בושים לכנוס על יחידות.

כשמוע כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר צ"צ זאת, בכה בבכי' גדולה, ואמר: וואס הייסט מיא שעמט זעך, א זאך וואס עס איז נוגע אין נפשות ממש און מיא שעמט זעך...".

על פתק זה הוסיף א' החסידים בכתב ידו "לא לשכוח לברך שהחיינו כשנכנסים אל הקודש".

ערב שב"ק כ"א אלול

לקראת שבת סליחות פתחו את דלת הכניסה (זו שנפתחה ביום שישי העבר ונסגרה ביום שלישי האחרון), והפעם (שלא כבשבוע שעבר) הפתח עובר דרך הבניה החדשה לכיון איסטערן פארקווי, יצויין שפתח זה מיועד להיות הפתח הראשי של 770, ורחבו הוא פי ארבעה מהפתח הקודם.

ב-770 נתלה שלט ענק המודיע חגיגית על דבר חגיגת סיום כתיבת ספר התורה הראשון - שנכתב לזכות רפואתו הקרובה והשלימה של כ"ק אד"ש שיוליכנו בקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלימה ותיכף ומיד ממש - ותחילת כתיבתו של ספר התורה השני. הסיום ייערך אי"ה ביום א' הבעל"ט.

ליל שבת קודש

בהיות המקום צר מהכיל (ותשרי בפתח) עבר המנין המתקיים בהול הסמוך לחדרו של כ"ק אד"ש, לזאל למעלה. במנין המתקיים בזאל הגדול ניגנו את ה'לכה דודי' כרגיל, כשבסופו המשיכו לשיר ולרקוד במשך דקות ארוכות, את השיר של "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".