כ' ניסן תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג' כ' ניסן חוהמ"פ ה'תשמ"ב

הגיע מביתו 9:50 ירד לתפילת שחרית ב-10:00 הש"ץ שכח 'יעלה ויבא' ואד"ש הרים את ידו הק' להזכיר לומר יעלה ויבא אך המשיך להסתכל בסידור-להקשיב לחזרת הש"ץ הורה לנגן ב"אלי אתה" וב"הודו לה'" וכן ב"אתה בחרתנו". לאחרי ההגבהה וכשהמגביה גלל הספר על הבימה והתחיל לקחת הס"ת בכדי להתיישב אד"ש ניגש נגע ונישק עם הטלית והמגביה חשב שאד"ש לא נגע וחזר עם הס"ת אל אד"ש ואד"ש שוב נגע עם הטלית ונשק אחרי התפילה התחיל "ושמחת" והורה להגביר השירה [החזן הי' כנ"ל ואד"ש לא אמר לו שום דבר]. ירד למנחה 3:20 חילק צדקה, אחרי התפילה התחיל "ושמחת" ובדרכו הורה להגברת השירה. ירד לתפילת מעריב ב-7:10 לתפילת שמו"ע עשה ג' פסיעות שלימות [שהן 4] אחרי התפילה התחיל אד"ש "ושמחת" והורה להגביר השירה. הלך לביתו ב-8:10.